TR | EN

OSMANLI MADALYALARI

Osmanlı İmparatorluğu’nda kullanılan ilk nişanlarda diğer İslâm ülkelerinin nişanlarında olduğu gibi çelenk, yıldız ve şemse (güneş ışını) motifleri resmedilmiştir. Bu nişanlardan sonra Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmud devrinde madalya ve nişanlar meslek sınıfına göre çeşitli amblemlerle (kılıç, çıpa, ay-yıldız) deneme ve uygulama şeklinde literatürdeki yerlerini almışlardır. Batı ülkelerinde daha ziyade haç sembolü kullanılmış, ayrıca güç ve kudret sembolü kabul edilen aslan, kartal gibi hayvan figürleri de nişanlarda yer almıştır. Altın ve gümüşten yapılan nişan ve şemseler mine ve taşlarla bezenip çeşitli form ve motiflerde dönem dönem yazı, imza ve padişahın amblemlerini çevreleyen kısımda “Hamiyyet”, “Sadâkat”, “Gayret”, “Şecaat”, “Adâlet”, "Hürriyet” veya “İnsâniyet”, “Muavenet” sözleriyle birlikte nişanın tarihi yazılıdır. Şemsenin şualarında taş bezemesi varsa murassa, yoksa rütbeli nişanlar sınıfına dahil edilir.

Berat isminde özel bir belge ile verilen nişanlarda padişahın tuğrası, nişan sahibinin adı, görevi, rütbesi, nişanın derecesi ve nişanın verilme sebebi yazılmıştır. Ayrıca özel bir nizamnameye uygun olarak çıkarılan nişanların madalyaları ile birlikte nişanın nasıl ve kıyafetin neresine asılacağı açıklanmıştır. Murassa olan nişanlar padişah tarafından bizzat törenle takılırdı. Eğer nişanı hak eden kişi taşrada ise nişan ve beratı yüksek devlet memurlarından bir zat ile taşraya gönderilip, kasabanın en büyük mülkiye amiri tarafından resmi törenle takılırdı.

Devlet adına gösterilen üstün başarı ve yararlılıklardan ötürü hak eden kişileri onurlandırmak amacıyla verilen nişanlar, Avrupa kültürüne ait bir gelenektir. Osmanlı’da ilk örneklerine III. Selim döneminde rastlanan nişanlar varlığını 120 sene sürdürmüştür. Avrupa’da daha çok haç şeklinde olan nişanlar, Osmanlı’da önceleri oval yahut çelenkli askı şeklindeyken, Abdülmecid döneminde çıkarılan İmtiyaz Nişanı ile birlikte yıldız formunu almıştır.

Nişanlar, padişah, sadrazam, devlet erkân ve ricaline, önemli sefirlere, yabancı hanedan mensuplarına, devlete üstün başarı gösteren kimselere şeref ve şan işareti olarak göğse veya boyna takmaları için, altın ve gümüş madenlerden yapılmış, kıymetli taş ve mineyle süslenmiş, çeşitli derecelerde hazırlanıp beratla verilen alametlerdir. İlk olarak III. Selim ile başlayan devlet nişanları Sultan VI. Mehmet Vahideddin'le son bulur. Nişanlar Devleti Ali Osmanî'de varlıklarını yaklaşık 120 sene korumuşlardır.

Sanatsal

Sanatsal Antika Eşyalar

Özel Antikalar

Özel antika tablo ve yapılar

7/24 Online Destek

İstediğiniz zaman bizi arayarak tüm antik ürünler için bilgi alabilirsiniz

#icebergantikbalat instagram

Sosyal medya'da bizi takip edin